info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Вправа «Лабораторія медіаекспертизи: «Не очікував?» для використання на уроці біології

Вправа "Лабораторія медіаекспертизи: "Не очікував?" для використання на уроці біології у 7 класі є вправою-учасницею Всеукраїнського конкурсу на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 7-8 класів.

Авторка: Ігнатенко Олена Сергіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель біології і хімії гімназії №2 міста Новомосковська. 

Мета вправи/заняття: формування ключових компетентностей здобувачів освіти з біології на занятті  «Лабораторія медіаекспертизи «Не очікував?»:

1. Спілкування державною мовою Уміння:

усно тлумачити біологічні поняття, факти, явища;

обговорювати проблеми біологічного змісту;

доступно і переконливо висловлювати власні думки, переконання, погляди.

Ставлення:

прагнення до розвитку української біологічної термінологічної лексики.

2. Спілкування іноземною мовою Уміння:

читати й тлумачити біологічну номенклатуру й термінологію іноземною мовою;

створювати медіатексти іноземними мовами;

комунікувати з однолітками з інших країн.

Ставлення:

зацікавлення медіа повідомленнями українських та іноземних мас-медіа України, Європи і світу;

розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення долучитися до їх вирішення, зокрема й за посередництвом іноземної мови.

3. Математична компетентність Уміння:

перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо);

використовувати статистичні матеріали у формуванні медіаграмотності учнів

Ставлення:

усвідомлення варіативності математичних методів у розв’язанні біологічних проблем і задач.

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння:

аналізувати й визначати проблеми довкілля;

оцінювати значення біології для сталого розвитку.

Ставлення:

відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан в Україні та світі;

готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля.

5. Інформаційно-цифрова

компетентність

Уміння:

шукати, обробляти та зберігати інформацію біологічного характеру, критично оцінюючи її

Ставлення:

відкритість до самонавчання, бажання ділитися знаннями з іншими

6. Уміння вчитися впродовж життя Уміння:

ставити перед собою цілі й досягати їх.

Ставлення:

допитливість і спостережливість, готовність до інновацій.

7. Ініціативність і підприємливість Уміння:

генерувати ідеї;

керувати групою (надихати, переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової).

Ставлення:

проактивність, відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності.

8. Соціальна і громадянська компетентності Уміння:

працювати в команді під час виконання біологічних проєктів, оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань біологічної науки для добробуту людини і безпеки довкілля.

Ставлення:

громадянська відповідальність за стан довкілля,

пошанування розмаїття думок і поглядів;

пошанування внеску кожного / кожної в досягнення команди.

9. Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння:

пояснювати підґрунтя мистецтва з біологічної точки зору (фізіологія зору, слуху, смаку, нюху тощо).

Ставлення:

розуміння гармонійної взаємодії людини й природи.

10. Екологічна грамотність і здорове життя Уміння:

змінювати навколишній світ засобами сучасних медіа;

надавати допомогу тим, хто її потребує;

ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи наслідки для здоров’я, добробуту й безпеки людини і суспільства;

вести активний спосіб життя.

Ставлення:

екологічно раціональна поведінка,

відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей

Формування медіаосвітніх компетентностей здобувачів освіти:

 • критично оцінювати інформацію природничого змісту, здобуту з різних джерел;
 • використовувати цифрові ресурси для здобуття нових природничо-наукових знань;
 • аналізувати і декодувати медіаповідомлення, які містять природничу інформацію;
 • розвивати навички дослідження когнітивного, естетичного, емоційного, морального аспектів соціальної реклами з позицій медіаграмотності.

Короткий опис вправи/заняття, анотація:

Заняття з біології в 7 класі проводиться в рамках вивчення теми «Організми і середовище існування». Дозволяє інтегрувати медіаграмотність у викладання предмету через активне використання моделі перевернутого класу (flipped classroom), організації кооперативно-групової роботи здобувачів освіти, реалізацію прийомів критичного мислення для аналізу і декодування медіаповідомлень (соціальної реклами), які містять  інформацію природничого змісту.

Розробка заняття з інтеграції медіаграмотності в рамках природничої освітньої галузі розрахована на вчительок та вчителів біології, екології, медіапедагогінь та медіапедагогів, які усвідомлюють, що біологія, разом з іншими навчальними предметами, робить свій внесок не тільки у формування ключових компетентностей здобувачів освіти, а й формує медіаграмотність.

Час необхідний на виконання вправи:

 1. Самостійне ознайомлення з інформацією природничого змісту: перегляд сайтів, повідомлень у соціальних мережах; перегляд соціальної реклами – 2 години.
 2. Виконання дослідницьких завдань в домашніх групах в Google Classroom – 2 години.
 3. Заняття в класі у режимі реального часу - 45 хвилин.

Застосування вправи:

 • на уроках біології в 7 класі при вивченні теми «Організми і середовище існування»;
 • при проведенні позакласних заходів в рамках предметного тижня біології та екології, тижня медіаграмотності;
 • при викладанні курсу медіаграмотності.

Необхідне обладнання/матеріали:

Смартфони, мультимедійний проєктор, фліпчарт; роздуковані медіаповідомлення, папір А-2, маркери, стикери.

Форма/метод роботи:

Використання моделі перевернутого класу, який має ряд переваг:

 • Економія та вивільнення часу на уроці для обговорення результатів дослідницьких завдань.
 • Індивідуальний підхід (учень може кілька разів переглядати відео чи інші допоміжні матеріали в зручний для себе час, а в разі виникнення питань звернутися до вчителя по допомогу).
 • Забезпечення проєктного навчання.
 • Широке використання можливостей для навчання мережі Інтернет, що інколи є неможливим в умовах звичайного класу.

Форма роботи:

Групова (бригадна), що передбачає спільне планування навчальної діяльності здобувачів освіти, вибір методів та засобів її здійснення. Доречно використати кооперативно-груповий різновид бригадної форми організації освітньої діяльності, коли кожна група виконує своє завдання, яке є однією зі складових загального.

Методи роботи:

 • залежно від походження інформації: наочні, практичні методи;
 • за подачею навчального матеріалу: дослідницький метод (учні самостійно працюють під час засвоєння знань: аналізують явища, формулюють проблеми, висувають гіпотези, самостійно формулюють висновки);
 • з огляду на мету навчання: метод формування умінь і навичок роботи з медіатекстами, метод застосування знань на практиці.

Тип уроку – урок розвитку критичного мислення.

Детальний опис вправи:

І. Підготовча робота (створення мотиваційного поля на уроці, який передує заняттю)

Повідомлення учителя

Всесвітній фонд природи WWF-Україна започаткував  інформаційну кампанію «Дикий» туристичний етикет», метою якої є популяризація відповідального туризму, поширення практичних порад з безпеки в горах, якісного відпочинку на природі, урізноманітнення дозвілля, пропагування свідомого ставлення до унікальної природи українських Карпат.

Для привернення уваги великої кількості людей до цього проєкту було створено зовнішню рекламу.Медіаповідомлення з риторичним питанням «Не очікував?» з’явилися у серпні – вересні 2021 року на білбордах українських міст, готелях, на сторінках соціальних мереж,  сайтах національних парків, стали частиною зовнішньої реклами АТ «Укрзалізниця».

В дослідженні реклами з позиції медіаграмотності виділяють багато аспектів, тому для аналізу запропонованих медіаповідомлень учитель об’єднує учнів класу в експертні групи.

 1. Група «Зоологи» вивчатиме особливості тварин, які зображено у медіаповідомленнях, та їх взаємозв’язок з довкіллям.
 2. Група «Мовознавці» вивчатимуть словниковий склад мови медіаповідомлень.
 3. Група «Аналітики» аналізуватимуть медіаповідомлення з позиції авторства та авдиторії, уніфікують покажчики й примітки.
 4. Група «Медіадизайнери» досліджуватимуть  художньо-технічне оформлення медіаповідомлень (рисунки і світлини), кольористику подання інформації, естетику візуальних форм.
 5. Група «Медіасканери емоцій» досліджуватимуть емоційно-психологічний  вплив цих медіаповідомлень на формування екологічних цінностей та свідомість здобувачів освіти.

ІІ. Робота експертних домашніх груп у Google ClassRoom:

Всі учні класу отримують стартове завдання для  ознайомлення з  джерелами  інформації природничого змісту (строк виконання 2 дні).

 1. Дізнатися про інформаційну кампанію «Дикий» туристичний етикет» з різних джерел інформації. Для цього:

Потім кожна експертна група отримує дослідницьке завдання,  інструктивні  картки для їх виконання.

Інструктивна картка для експертної групи «Біологи»

Завдання: Використовуючи джерела Інтернет охарактеризуйте медіаповідомлення за планом:

 • Назвіть тварин, які містяться в соціальній рекламі.
 • Визначте бінарну номенклатуру тварин.
 • Вкажіть класи Хордових та назви родин, до яких належать ці тварини?
 • На якій території України мешкають ці види тварин?
 • Опишіть особливості поведінки тварини.
 • Чи занесені ці види тварин до Червоної книги?
 • Які правила поведінки у природі можна сформулювати з їхнього «звернення» з білборда до людей?

Продукт діяльності: звіт у вигляді таблиці (додаток 1).

Інструктивна картка для експертної групи «Мовознавці»

Завдання: дослідити словниковий склад мови медіаповідомлень у різних аспектах.

 • Уважно прочитайте назву медіаповідомлення та звернення персонажів – тварин.
 • Знайдіть та згрупуйте слова за їх значенням, походженням, уживанням та емоційним забарвленням:

однозначні

багатозначні

омоніми

синоніми

антоніми

запозичена лексика

власне українська лексика

загальновживані

професійні

неологізми

застарілі

нейтральна лексика

емоційно забарвлені слова (скористайтеся підказками додатка 2)

 • Визначте частини мови
 • Визначте вид речення за метою висловлювання, пряму/непряму мову
 • На основі результатів пошукової роботи складіть асоціативний кущ «Лексика меіаповідомлення», зазначте кількість слів за кожною групою.

Продукт діяльності:  асоціативний кущ «Мова медіаповідомлення».

Інструктивна картка для експертної групи «Аналітики»

Завдання: Дайте відповіді на ключові питання для аналізу медіаповідомлень:

 • Хто створив цю соціальну рекламу?
 • Чому/навіщо вона створена? Для кого вона призначена?
 • Хто заплатив за цю соціальну рекламу?
 • Кому це принесе прибуток?
 • Хто може дістати користь від цього повідомлення? Кому воно може завдати шкоди?
 • Що це повідомлення означає для ваших однолітків?
 • Які можуть бути ваші дії на повідомлення? Як це впливає на вас?
 • Уніфікуйте всі покажчики й примітки, що містяться в медіаповідомленнях. 

Продукт діяльності:  інтерактивна дошка Padlet, виростовуючи  QR –код (додаток 3).

Інструктивна картка для експертної групи «Медіадизайнери»

Завдання: Проаналізуйте медіаповідомлення з точки зору загального дизайну. Врахуйте характеристики для аналізування рисунків і світлин:

 • Ракурс: визначте напрямок, з якого зображено тварин, і з якого на нього дивиться глядач.
 • Кадрування: Де знаходиться межа зображення і як близько зображено тварин?
 • Плановість: визначте загальний, середній, крупний план, на якому зосереджено об’єкти.
 • Освітлення: які частини/об’єкти зображено яскравіше, які затінені?
 • Фокусування: визначте чіткість чи розмитість окремих частин/об’єктів.
 • Композиція: що зображено на передньому/задньому плані; чи збалансовані верхні/нижні/ та ліві/праві частини зображення.
 • Кольористика: визначте використання кольорів та кольорових комбінацій у контексті медіаповідомлень.

Продукт діяльності: ментальна карта на аркуші А-2

Інструктивна картка для експертної групи «Медіасканери  емоцій»

Завдання: Відскануйте емоційний стан тварин-персонажів медіаповідомлення (додаток 4)
та  проаналізуйте емоційно-психологічний  вплив медіаповідомлень на емоційний стан учнів класу.

Обговоріть в групі питання:

 • Опишіть настрій сфотографованих тварин.
 • Які емоції вони відчувають? Чому ви так вважаєте?
 • Чому тварини заговорили людською мовою?
 • Як можна розрадити цих тварин?
 • Виберіть собі персонажа і максимально емоційно відчуйте його звернення до людей. Які емоції ви відчули?
 • Визначте  свій настрій у цей момент на «квітці емоцій» (додаток 5) за допомогою іконок

 • Чому саме такі кольори ви обрали?

Продукт: «квітка-емоцій» з маркуваннями емоційного стану учнів.

ІІІ. Авдиторна робота – обговорення, аналіз, презентація  результатів  дослідницьких завдань.

Етап заняття Форма проведення Очікувані результати діяльності здобувача освіти
Виклик

(5 хвилин)

Створення мотиваційного поля (вступне слово вчителя)

Карпати — це один з найбільших осередків дикої природи Європи та України. Тут мешкають 74 види звірів — це третя частина від кількості видів ссавців в Україні. А також 281 вид птахів — 80% орнітофауни України. Різноманіття флори вражає — понад
2 000 судинних рослин, серед яких чимало червонокнижних. І, звичайно, праліси — старовікові ліси, які не знали втручання людини.

Уявімо ситуацію! Ми плануємо туристичний похід до  Карпат. Але розуміємо, що такий відпочинок у дикійприроді потребує особливої уважності тавідкриває багато неочікуванихможливостей!

Виконавши завдання в GoogleClassRoom, ми дізналися, що на вулицях Львова, Рівного, Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького та Чернівців з’явилися незвичні бігборди. З них до нас промовляють тварини з риторичним питанням «Не очікував?».

Відповідні фото цієї соціальної реклами опублікували на сторінці Всесвітнього фонду природи WWF-Україна у Facebookта Іnstagram.

І сьогодні прийшов час засідання нашої лабораторії медіаекспертизи.

Бажаю креативності, сміливості думок, ефективної комунікації і задоволення від спільної праці!

Має позитивну мотивацію, зацікавленість до вивчення теми

 

Осмислення 1. Обговорення  в експертних групах результатів домашніх дослідницьких завдань (5 хвилин)
Експертна група «Біологи»

 

Здійснює пошук самостійно або з допомогою вчителя інформації природничого змісту в Інтернет джерелах.

Критично оцінює інформацію природничого змісту, здобуту з різних джерел.

Перетворює текстову інформації в табличну.

Розуміє вплив людини та її діяльності на екосистему Карпат.

Усвідомлює необхідність збереження тваринного світу України.

Пропонує правила безпечної поведінки в природному середовищі.

Розуміє дотримання екологічної етики щодо поведінки людини в природі.

Усвідомлює значення охорони тваринного світу, значення Червоної книги України.

Визначає основну думку готового тексту.

Розвиває навички дослідження когнітивного та  морального аспектів  соціальної реклами з позицій медіаграмотності.

Враховує основні засади академічної доброчесності.

Представляє результати дослідження в запропонований спосіб – заповнення таблиці.

Експертна група «Мовознавці»

 

Вміє застосувати знання з української мови при виконанні компетентнісних задач.

Усвідомлює красу, багатство виражальних засобів української мови.

Визначає основну думку готового тексту.

Користується он-лайн словниками.

Визначає фразеологізми в реченнях.

Враховує основні засади академічної доброчесності.

Представляє результати дослідження в запропонований спосіб – створення асоціативного куща.

Експертна група «Аналітики»

 

Уважно та критично «читає» медіаповідомлення.

Інтерпретує медіаповідомлення соціальної реклами  й цінності, що вона несе у собі.

Пропонує правила взаємодії в групі й дотримується їх, бере участь у прийнятті спільних рішень.

Враховує основні засади академічної доброчесності.

Представляє результати дослідження в запропонований спосіб – заповнює інтерактивну дошку з використанням додатку Padlet у смартфоні.

Експертна група «Медіадизайнери»

 

Розвиває навички аналізу рисунків та світлин.

Розвиває навички дослідження техніки і художніх ефектів реклами та їх значення та впливу.

Враховує основні засади академічної доброчесності.
Представляє результати дослідження в запропонований спосіб створює ментальну карту.

Експертна група «Медіасканери емоцій»

 

Розвиває навички дослідження емоційного аспекту соціальної реклами.

Розвиває емоційний інтелект, вчиться ідентифікувати емоції, розуміє причини  тих чи інших емоції та реакції. 

Розповідає про власний емоційний стан, описуючи окремі відтінки настрою, почуттів, переживань тощо під час сприймання медіаповідомлення.

Звертає увагу на різницю у впливі соціальної реклами на емоційний стан різних людей.

Враховує основні засади академічної доброчесності.

Представляє результати дослідження

в запропонований спосіб – промаркований малюнок «квітка емоцій» за допомогою іконок Google-карта.

2. Презентація роботи експертних груп(час на виступ кожної експертної групи 5 хвилин) Доступно і переконливо висловлює власні думки, переконання, погляди.

Пояснює самостійно або з допомогою вчителя значення інформації для розв’язання навчальної проблеми.

Представляє самостійно або з допомогою вчителя текстову інформацію у формі графічної,  табличної інформації або інфографіки.

Рефлексія

(5 хвилин)

Психологічний метод «5 пальців» Лотара  Зайверта Забезпечує рефлексію набутих знань, емоцій та результатів діяльності одночасно. Спонукає учнів вчитися обдумувати та висловлювати свої відчуття.

Налагоджує довірливі контакти між вчителем та учнями.

Додаток 1

Звіт роботи експертної групи «Біологи»

План характеристики Тварина №1 Тварина №2 Тварина №3 Тварина №4 Тварина №5
Назвіть тварин,

які містяться в соціальній рекламі

Визначте бінарну номенклатуру тварин (українською мовою)
Назвіть клас Хордових, назви родин, до яких належать

ці тварини?

На якій території України мешкають ці види тварин?
Опишіть особливості поведінки тварини.
Чи занесені ці види тварин до Червоної книги?
Які правила поведінки у природі можна сформулювати з їхнього «звернення» з білборда до людей?

Додаток 2

Додаток 3

Аналіз соціальної реклами «Не очікував?» (робота на дошці Padlet)

Додаток 4

Сканер емоцій тварини-персонажу медіаповідомлення (зразок одного з 5 варіантів)

Додаток 5

Квітка емоцій Роберта Плутчика

https://images.prom.ua/2253707119_225370

Загальні очікувані результати предметних (біологічних) компетентностей

Здобувач освіти:

 • розуміє різноманітність та унікальність тваринного світу держави;
 • наводить приклади впливу діяльності людини на навколишнє середовище;
 • розуміє вплив людини та її діяльності на екосистему Карпат;
 • усвідомлює необхідність збереження тваринного світу України;
 • пропонує правила безпечної поведінки в природному середовищі;
 • виявляє ціннісне ставлення до тварин, як представників живої природи;
 • дотримується екологічної етики щодо поведінки людини в природі;
 • усвідомлює значення охорони тваринного світу, значення Червоної книги України.

Очікувані результати медіаосвітніх компетентностей

Здобувач освіти:

 • здійснює пошук самостійно або з допомогою вчителя інформації природничого змісту в Інтернет джерелах;
 • уважно та критично «читає» медіатексти;
 • інтерпретує медіатекст соціальної реклами й цінності, що вона несе у собі;
 • розповідає про власний емоційний стан, описуючи окремі відтінки настрою, почуттів, переживань тощо під час рефлексії власної діяльності або сприймання медіаповідомлення (зокрема соціальної реклами);
 • оформлює власне висловлення, враховуючи основні засади академічної доброчесності;
 • представляє результати дослідження в запропонований спосіб, зокрема з використанням цифрових пристроїв;
 • пояснює самостійно або з допомогою вчителя чи інших осіб значення інформації для розв’язання навчальної проблеми;
 • представляє самостійно або з допомогою вчителя текстову інформацію у формі графічної, табличної інформації або інфографіки;
 • пропонує правила взаємодії в групі й дотримується, їх бере участь у прийнятті спільних рішень;
 • вміє оцінювати ефективність різних елементів, використовуваних у медіатексті.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи/заняття:

Рефлексія проводиться за психологічним методом «5 пальців» (автор Лотар Зайверт), який адаптований до освітнього процесу закладів загальної середньої освіти.

Значення методу «5 пальців»:

Цей метод забезпечує рефлексію набутих знань, емоцій та результатів діяльності одночасно. Він спонукає учнів вчитися обдумувати та висловлювати свої відчуття, налагоджує довірливі контакти між вчителем та учнями, дає можливість педагогу здійснити  своєрідну діагностику успіхів, труднощів та навчальних потреб здобувачів освіти.

Хід проведення:

Зробіть заготовки «долоньок» з паперу різного кольору.

Запропонуйте учням, споглядаючи на долоню руки, по перших буквах назв пальців здійснити самоаналіз, письмово фіксуючи думки на відповідних пальцях за алгоритмом:

Мізинець – Мої надбання (набуті знання, нова інформація, нові ідеї)

Безіменний – Близькість до мети (результат діяльності)

Середній – Самопочуття (настрій, внутрішні переживання та емоції)

Вказівний – Взаємодія (допомога іншим, робота в команді)

Великий – Важливо дізнатися (прогалини в знаннях, труднощі)

https://sch4.edu.vn.ua/%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-3/ 

Використані джерела:

 1. Всесвітній фонд природи  WWF-Ukraine  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://wwf.ua/?4447416/wwf-wildetiquette
 2. Всесвітній фонд природи WWF-Ukraine  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/wwfukraine/posts/4350104248345040
 3. Всесвітній фонд природи WWF - Ukraine «Не очікував?»  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.instagram.com/wwf_ukraine/
 4. Дикий туристичний етикет [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://specials.wwf.ua/wildetiquette
 5. Медіаграмотність на заняттях з біології. Методичний посібник для вчителя. / М. С. Каліберда, Р. В. Шаламов [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.aup.com.ua/uploads/Mediahramotnist_Biology_2020_%D1%84%D1%96%D0%BD.pdf
 6. Методи та прийоми роботи на уроці [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.pedrada.com.ua/article/2361-metodi-navchannya
 7. Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Шаламов Р.В., Каліберда М.С., Григорович О.В., Фіцайло С.С.) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Prirod.osv.galuz/Pizn.pryr.5-6-kl.Shalamov.ta.in.14.07.pdf
 8. Навчальна програма для учнів 8 (9) класів «Основи медіаграмотності» (пропедевтичний курс) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.aup.com.ua/uploads/Program_8_9_2017.pdf
 9. П’ять простих вправ на розвиток емоційного інтелекту в дітей [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://osvitanova.com.ua/posts/3761-5-prostykh-vprav-na-rozvytok-emotsiinoho-intelektu-v-ditei?fbclid=IwAR1imPCCMmIxSDrrNfsPctA0XtlC3kF1zpLe3eMwC6xx97hr_91rKpD8j6E
 10. П’ять креативних методів дізнатися, як учні засвоюють ваші уроки [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://osvitoria.media/experience/5-kreatyvnyh-metodiv-diznatysya-yak-uchni-zasvoyuyut-vashi-uroky/
 11. Рефлексійна вправа «Долонька» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.pinterest.com/pin/853643304361724406/
 12. Соціально-емоційне та етичне навчання як платформа для розвитку емоційного інтелекту учнів початкових класів на уроках читання в умовах НУШ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/ksdpounush/paper/viewFile/338/332
 13. Як перевернути клас? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://teach-hub.com/perevernutyj-klas/

Шановні освітяни, якщо ви скористаєтеся вправою для проведення заняття і заповнять коротку анкету-апробацію, отримають електронний сертифікат  щодо підвищення кваліфікації.

Ще більше вправ ви зможете знайти у тулбоксі з уроками та вправами , в які інтегровані елементи медіа грамотності АУП. Ці вправи легко застосувати в уже існуючі шкільні та позакласні заняття.

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram