info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Всеукраїнський конкурс на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 9-10 класів

13.02.2023  

Академія української преси оголошує Всеукраїнський конкурс на кращу вправу з інтеграції медіаграмотності для учнів 9-10 класів у 2023/24 навчальному році в рамках усіх освітніх галузей, позаурочної та позашкільної діяльності.

Конкурс реалізується спільно з Головним управлінням загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України за підтримки Медійної програми в Україні, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Вісім переможців/переможниць конкурсу отримають дипломи І-го ступеня та авторський гонорар за розробку вправ еквівалентний 130$. Податкові збори, що утримуються з суми: ЄСВ (22%) – 23,44$; ПДФО (18%) – 19,18$; військовий збір (1,5%) – 1,60$ (фактична сума за договором ЦПХ – 85,78$).

Конкурс триває з 13 лютого до 29 березня 2023 року.

Результати будуть оголошені до 15 квітня 2023 року на сайті АУП, сторінці у Facebook та надіслані електронною поштою усім учасникам/учасницям конкурсу.

Для участі у конкурсі необхідно завантажити на ваш комп’ютер та заповнити цю  форму. До вказаного дедлайну заповнену форму необхідно надіслати організаторам шляхом заповнення гугл-анкети: https://forms.gle/MJw3yJoXYSjFf2kT9 

Кожен/кожна  учасник/учасниця  може надіслати не більше 3 матеріалів.

 Усі плани-конспекти вправ, що подані на конкурс та відповідають його вимогам, будуть розміщені на тулбоксі з уроками та вправами за посиланням: https://toolbox.medialiteracy.org.ua/, а їх автори отримають сертифікати від МОН України та Академії української преси.

Контактна особа: Юлія Рицик, асистентка проєктів Академії української преси, info@aup.com.ua, 067-372–27–33

 Додаткова інформація до конкурсу

Державний стандарт базової середньої освіти, який визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів, містить значний медіаосвітній потенціал. Це прослідковується у визначеннях ключових компетентностей: «здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі», «здобувати та опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел у різних освітніх галузях і контекстах, критично осмислювати її та використовувати для комунікації в усній та письмовій формі, для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей», «впевнене, критичне і відповідальне використання цифрових технологій для власного розвитку і спілкування; здатність безпечно застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в навчанні та інших життєвих ситуаціях».

Задля активізації медіаосвітнього потенціалу Державного стандарту базової середньої освіти, інтеграції кращих медіаосвітніх практик у освітній процес, вправи, що будуть надіслані на конкурс,  мають розвивати медіаосвітні компетентності учнів у наступних освітніх галузях

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

 • критичне ставлення до інформації з різних джерел;
 • використання різних видів сприймання текстів/медіатекстів для пошуку, обробки, аналізу та відбору інформації;
 • здатність розрізняти відому і нову, головну і другорядну інформацію, факти і судження в медіатексті, добирати аргументи для спростування чи підтвердження інформації; об’єктивні факти і суб’єктивні судження в медіатексті, аргументовано висловлювати власне ставлення до наданої в медіатексті інформації, спираючись на медіатекст;
 • вміння аналізувати та інтерпретувати медіатекст; грамотно і безпечно комунікувати в інформаційному просторі, розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти їм;
 • дотримуватись авторських прав та мережевого етикету;
 • здатність перетворювати інформацію з медіатексту (зокрема літературного твору) в різні форми повідомлень до інших з позиції іншого оповідача, створювати фанфіки, буктрейлери тощо; елементи власного медіатексту на основі прочитаного (кадри фільму, сцени вистави, блог тощо); типові дописи/медіатексти (зокрема використовуючи гіпертекстові покликання) в цифровому середовищі для обговорення особистісних і певних соціально значущих питань;
 • вміння інтегрувати інформацію, надану в різний спосіб (текстову, графічну, числову тощо) в межах одного або кількох текстів/медіатекстів; перетворювати медіатексти вербальні (переказ, конспект тощо) в графічні (схема, таблиця тощо).

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання мовно-літературної галузі від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя», виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа, Internews-Network с. 184-188).

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

 • оцінювати достовірність математичної інформації в медіа;
 • критично осмислювати і досліджувати медіаконтент, створення якого потребує різних типів математичних підрахунків, розпізнавати інформаційні маніпуляції з математичною інформацією;
 • аналізувати медіаповідомлення, які містять математичну інформацію (як то графіки, рейтинги, статистика в рекламі та новинах);
 • перетворювати, представляти та поширювати інформацію математичного змісту з використанням різних засобів, зокрема цифрових.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання математичної галузі від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа  Internews-Network, с. 195-197).

ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

 • створювати інформаційні продукти, пов’язані з історією, культурою і суспільством регіону та/або країни (регіонів та/або країн), з якою/якими пов’язане походження родини, предків;
 • перетворювати джерельну інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо) та використовувати її у поясненнях;
 • критично оцінювати, виявляти маніпуляції історичною та актуальною для суспільства інформацією у процесі аналізу електронних медіа;
 • дотримуватися авторського права та етичних норм у роботі з інформацією та під час онлайн-спілкування;
 • створювати вербальні і візуальні тексти (графіки, діаграми, фільми), мультимедійні презентації соціального та історичного змісту та поширювати їх.

 ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

 • вирізняти за допомогою вчителя чи інших осіб наукову інформацію з-поміж іншої й використовувати її у своїй діяльності;
 • обирати за допомогою вчителя чи інших осіб наукове пояснення явищ природи / фактів / даних;
 • використовувати наукові факти для формулювання власних суджень;
 • критично оцінювати інформацію природничого змісту, здобуту з різних джерел;
 • використовувати цифрові ресурси для здобуття нових природничо-наукових знань;
 • знаходити, обробляти, зберігати інформацію природничого змісту, перетворювати її з одного виду на інший з використанням електронних ресурсів і цифрових пристроїв;
 • виявляти маніпулятивні технології та протистояти їм, розрізняти наукові факти та інтерпретувати їх, установлювати відмінність фактів від суджень;
 • вміння вирізняти достовірну інформацію, верифікувати інформацію, перевіряти достовірність джерел і створювати власні медіаповідомлення;
 • аналізувати і декодувати медіамеседжі, які містять природничу інформацію;
 • ідентифікувати методи, якими наукові меседжі передають медіа широкому загалу.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання природничої галузі від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа, Internews-Network с. 193-195).

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

 • шукати, використовувати й критично оцінювати інформацію в технічній літературі, підручниках, посібниках, технологічній документації, періодичних виданнях, в електронних (у тому числі онлайнових) джерелах рідною мовою;
 • безпечно й ефективно використовувати соціальні мережі для обговорення ідей, пов’язаних із виконанням технологічних проєктів, критично застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією, етично працювати з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо);
 • аналізувати інформацію про матеріали й техніку, використовує її для розв’язання практичних завдань у побуті;
 • розшифровувати маркування товарів, товарні та інші знаки, зокрема з використанням цифрових пристроїв;
 • оцінювати інформацію про побутову техніку й окремі технічні засоби із застосуванням інформаційних джерел і використанням цифрових пристроїв.

 ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

 • відповідально і безпечно використовувати інформаційні й комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування і співпраці як творець та (або) споживач;
 • оцінювати істотність/ важливість/ необхідність/ адекватність інформації в контексті розв’язання життєвої/навчальної проблеми;
 • поважати права і свободи, зокрема свободу слова, конфіденційність в інтернеті, авторське право й інтелектуальну власність, право на захист персональних даних тощо;
 • створювати різнопланові медіапродукти з використанням інформаційних технологій;
 • знаходити, збирати, зберігати, представляти, перетворювати, структурувати, аналізувати й узагальнювати дані різних типів;
 • критично оцінювати інформацію, отриману з різних джерел; пояснювати вплив джерел інформації на формування власних поглядів та інших точок зору;
 • будувати власні судження про медіатексти, визначаючи достовірність інформації й надійність джерел, розпізнавати факти й судження в інформаційних джерелах; порівнювати інформацію з різних джерел за наданими критеріями;
 • наводити аргументи щодо надійності джерел і достовірності інформації в медіатекстах;
 • використовувати запропоновані ресурси для перевірки сумнівної інформації та надійності джерел;
 • розпізнавати небезпечні/конфліктні ситуації під час онлайнового спілкування (зокрема внаслідок негативних чи зневажливих дописів), знати, до кого звернутися по допомогу у разі їх виникнення;
 • створювати повідомлення на доступних ресурсах, додержуючи правил і враховуючи соціальні, культурні та інші особливості учасників онлайнової комунікації;
 • розрізняти себе в реальному і віртуальному світі, знати про власний цифровий слід.

 СОЦІАЛЬНА ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

 • критично оцінювати достовірність і надійність інформації, цифровий контент;
 • використовувати перевірену інформацію для ухвалення рішення щодо вибору повсякденної поведінки на користь здоров’я, безпеки й добробуту;
 • знаходити інформацію щодо здоров’я, безпеки й добробуту в різних джерелах і перевіряти її достовірність;
 • оцінювати надійність різних джерел інформації (масмедіа, реклама, соцмережі тощо);
 • декодувати інформацію, наведену на маркувальних знаках, пакувальних матеріалах для безпечного й раціонального використання харчових і промислових продуктів.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання соціальної та здоров’язбережувальної галузі від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа Internews-Network, с. 197-198).

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

 • застосовувати цифрові технології для створення, презентації/самопрезентації й популяризації художніх образів, мистецьких ідей;
 • визначати художню цінність цифрового контенту;
 • добирати й опрацьовувати художню інформацію (зображення, текст, аудіо, відео) для пізнання, творення мистецтва, у пошуково-дослідницькій і соціокультурній діяльності;
 • переводити художню інформацію з цифрового формату в нецифровий і навпаки;
 • використовувати інформаційні технології для здобуття мистецької інформації;
 • використовувати інформаційні технології для формування власного мистецького простору;
 • вирізняти маніпулятивну квазімистецьку інформацію, запобігати негативним інформаційно-технологічним впливам на власний культурний розвиток;
 • оцінювати художню якість створеного цифрового продукту;
 • створювати, обробляти й відповідально поширювати простий мистецький медіатекст під керівництвом учителя або інших осіб у процесі художньої комунікації;
 • добирати й оцінювати за допомогою вчителя чи інших осіб джерела інформації про мистецтво із застосуванням цифрових технологій;
 • виявляти відповідальність щодо дотримання авторського права в процесі художньої комунікації.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання мистецької галузі від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа, Internews-Network с. 199-200).

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»

 • шукати, аналізувати, систематизувати та використовувати інформацію в процесі занять фізичною культурою і спортом;
 • розв’язувати проблемні завдання в процесі занять фізичною культурою і спортом;
 • на основі медіатекстів, власного рухового досвіду та способу життя аналізувати факти та події фізичної культури і спорту;
 • аналізувати рекламні медіамеседжі щодо спорту.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання освітньої галузі «фізична культура» від американських медіапедагогів (уривок з книжки Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа Інтерньюс-Нетворк, с. 201).

Зі схемами аналізу медіатексту  можна ознайомитися тут: Шейбе С., Рогоу Ф. «Медіаграмотність: підручник для вчителя» виданої АУП за підтримки Програми У-Медіа Internews-Network, с.115-134

Конкурс відбувається завдяки нашому спільному проєкту між «АУП» та міжнародною організацією Internews. Вона впроваджує «Медійну програму в Україні» за фінансування агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. 

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram