info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти»

01.02.2016  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у всеукраїнській науково-практичній конференції

«Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти»

яка відбудеться 7 квітня 2016 року (м. Київ)

Мета конференції

визначити перспективні напрямки досліджень у галузі соціальних комунікацій

Передбачається робота таких секцій:

-         Ефективність використання комунікаційних технологій у медіапросторі.

-          Преса, радіо, телебачення і мережеві ЗМК: сучасний стан і перспективи розвитку.

-         Контентне наповнення української реклами.

-         PR-комунікації і PR-дискурс.

-         Контент медіа й інформаційні війни: теорія, історія і сучасність. Засоби протидії інформагресії.

Можлива особиста присутність або заочна участь. Заочна участь передбачає надання відеопрезентації доповіді.

Для участі у конференції просимо до 20 лютого 2016 року надіслати заявку, тези доповіді та копію платіжного документа про сплату оргвнеску на електронну пошту

journalist_conf_2016@ukr.net

На цю електронну адресу можна буде надіслати статтю для публікації у фаховому виданні Інституту журналістики. Статті прийматимуться до 10.05.16. Статті можуть присилати лише ті учасники, які будуть присутні на конференції особисто, або надішлють відеопрезентацію своєї доповіді.

Збірник матеріалів конференції буде опубліковано до 07.04.2016 р. на сайті Інституту журналістики у форматі pdf із забезпеченням постійної інтернет-адреси.

Організаційний внесок (крім докторів наук) становить 50 грн. Учасники отримають програму конференції. Розсилка програми поштою не передбачена.

Організаційний внесок не включає:

-  витрати на проїзд, проживання, харчування;

-  витрати на публікацію статті.

Вимоги до оформлення заявки, тез і статті, а також платіжні реквізити для сплати оргвнеску дивіться далі.

Конференція відбудеться в Інституті журналістики за адресою: Київ, вул. Мельникова, 36/1

Реєстрація учасників починається з 9 год. Початок пленарного засідання о 10.00 год.

Їхати до ст. метро «Лук’янівська». Потім тролейбусом 16, 19, 23 або маршрутними таксі до зупинки «вул. Пугачова»

ОРГКОМІТЕТ 

вул. Мельникова, 36/1, м. Київ, 04119, Україна. тел. 066 250 39 26

(Тетяна Володимирівна Скотникова)

e-mail: journalist_conf_2016@ukr.net


 

 

ЗАЯВКА

на участь у всеукраїнській науково-практичній конференції Інституту журналістики

«Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти)»

7 квітня 2016 року (м. Київ)

 

ПІБ

Назва доповіді (тез, статті)

Назва секції

Формат презентації (Power Point, MP4, MPEG2чи ін.)

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи, посада

Контактна інформація (адреси, телефони)

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповніть таблицю і перешліть на нашу адресу. Назва файла заявки має бути набрана латиницею. Назва файла обов’язково має містити прізвище автора і слово «заявка», поєднані нижнім підкресленням, наприклад, Petrenko_zaiavka.doc.

 

*Увага! Якщо для оформлення відрядження учаснику конференції потрібне індивідуальне ЗАПРОШЕННЯ на конференцію – просимо повідомити про це у заявці.

**Увага! Якщо протягом 3-х днів після відсилання заявки і тез на нашу адресу, ви не отримали від нас відповідь, будь ласка, ще раз надішліть нам свої матеріали. Можливо, електронна пошта не спрацювала і ми не отримали вашого листа.

 

ОРГВНЕСОК

розміром 50 грн. (на публікацію програми, підготовку збірника матеріалів) просимо надсилати на рахунок видавця:

 

Картка Приватбанку  № 5168742349592612. Одержувач – Паливода В. Б.

Просимо надіслати заявку, тези і скановану квитанцію про сплату оргвнеску

до 20 лютого 2016 року

на адресу

journalist_conf_2016@ukr.net

 

Вимоги до оформлення тез:

Тези доповідей до 5 сторінок приймаються до видання українською, російською чи англійською мовами. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля 2 см.

Структура:

-          прізвище та ініціали автора (жирний шрифт, зліва, кегль - 12);

-          відомості про автора: вчене звання, вчений ступінь, місце роботи (звичайний шрифт, зліва, в один рядок, кегль - 12, без виділення);

-          назва тез доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль - 14);

-          текст (кегль - 12, по ширині);

-          література (кегль - 12, по ширині).

У тезах потрібно окреслити мету та завдання, описати джерела дослідження, викласти результати і висновки та сформулювати, в чому полягає цікавість для науки і практики отриманих даних.

Список літератури друкується наприкінці у порядку згадування, посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказуються через кому [1, 11].

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть учасники конференції. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам або подані із порушенням встановленого терміну.

Назва файла, який містить тези, набирається латиницею і обов’язково має містити прізвище автора і слово «тези», поєднані нижнім підкресленням, наприклад, Petrenko_tezy.doc.

*Увага! Якщо протягом 3-х днів після відсилання заявки і тез на нашу адресу, ви не отримали від нас відповідь, будь ласка, ще раз надішліть нам свої матеріали. Можливо, електронна пошта не спрацювала і ми не отримали вашого листа.

Загальні вимоги до презентацій:

 

Формат PowerPoint із голосовим супроводом (від 5 до 15 слайдів)

або формати MP4 чи MPEG2 (3-5 хвилин)

Перший слайд – назва доповіді, ім’я та прізвище автора, звання, посада, назва організації.

Другий слайд – анотація.

Третій слайд – проблема, мета.

Четвертий слайд – завдання і методи їх розв’язання.

П’ятий слайд – джерела, звідки взято фактичний матеріал для дослідження.

Шостий ... слайди – результати дослідження.

Останній слайд – висновки.

 

Рекомендації щодо подання інформації на слайдах:

 

-  заголовки інформативні; речення короткі; виклад матеріалу у вигляді тез;

-  на одному слайді – одне ключове повідомлення;

-  найважливіший момент – або в центрі слайда, або виділений кольором;

-  не зловживайте на одному слайді різними способами виділення інформації (жирний шрифт, рамки, штрихування, колір) – це розсіює увагу;

-  наповнюйте різні слайди різними видами інформації: слайд з текстом, слайд з рисунком, зі схемою, з діаграмою тощо.

 


Статті прийматимуться лише від тих учасників, які будуть присутні на конференції особисто, або надішлють відеопрезентацію своєї доповіді

 

Вимоги до змісту й оформлення статті

 

Повний обсяг статті, включно із анотаціями, додатками і списком літератури, має становити 20-40 тис. знаків із врахуванням пробілів та знаків пунктуації (оригінальні, закінчені роботи, оформлені у вигляді статей, які раніше не друкувалися).

Титульна сторінка

Перед основним текстом статті потрібно вказати трьома мовами (українською, російською, англійською) такі дані:

- індекс УДК;

- прізвище, ім’я та по-батькові автора, місце роботи, посаду, науковий ступінь, контактний телефон і електронну пошту автора;

- назву статті;

- анотацію обсягом 800-1000 знаків (коротко вказати цілі, основні результати та головні висновки дослідження);

- 3-5 ключових слів.

Обов’язково продублювати всю вказану інформацію (включаючи дані про автора, назву, анотацію, ключові слова) трьома мовами: українською, російською, англійською (грамотною англійською, а не механічний комп’ютерний переклад).

Основний текст статті повинен мати таку структуру:

1. Вступ (вказати актуальність теми, дати огляд літератури і попередніх досліджень з даного чи суміжних питань, вказати мету і завдання статті; обсяг Вступу – близько 3000 знаків).

2. Методи дослідження (вказати, які методи і як саме використовувалися для дослідження, відображеного в даній статті).

3. Результати і обговорення (написати про основні результати дослідження).

4. Висновки (обсяг – близько 2000 знаків).

5. Подяки (коротко висловити подяку ВНЗ та дослідникам, які надали допомогу при підготовці цієї публікації).

6. Додатки і Таблиці (якщо є Додатки і Таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки і порядкові номери; примітки слід розміщувати безпосередньо під таблицями).

7. Список літератури (повинен містити не менше 10 джерел). Список літератури подавати у порядку цитування, вказувати повні реквізити джерела (автор, назва статті/книжки, номер журналу, назва видавництва, місто видання, рік видання, сторінки).

Список літератури обов’язково подається у двох варіантах: 1) мовою оригіналу; 2) той же список, але латиницею (прізвища та назви журналів передавати транслітерацією, назви статей та книжок – перекладати англійською).  Приклад передачі кириличного джерела латиницею:

Rizun V.V. Mass Communication Theory: textbook for students of speciality 0303 ‘Journalism and Information’ / V.V.Rizun. - Kyiv: Vydavnychyi Tsentr ‘Prosvita’, 2008. - 260 p.

Для веб-посилань потрібно вказати: автора, назву матеріалу і дату публікації (якщо такі дані є), обов’язково вказати повну веб-адресу і дату доступу до посилання. Приклад веб-посилання кирилицею та латиницею:

Афонін О. Лист Прем'єр-міністру України Азарову М.Я. [Електронний ресурс] / О.Афонін // Портал української книжкової індустрії UABOOKS.INFO. – 08.01.2013. – Режим доступу: http://uabooks.info/ua/news/letters/?pid=4090. – Дата доступу: 10.08.2013.

Afonin O. Letter to Prime Minister of Ukraine Azarov M.Y. [Electronic resource] / O.Afonin // Ukrainian publishing industry portal UABOOKS.INFO. – 01.08.2013 . – Reference:  http://uabooks.info/ua/news/letters/?pid=4090. – Accessed: 10.08.2013.

У тексті статті посилання подаються у квадратних дужках: номер джерела, що відповідає номеру в Списку літератури; через кому – літера «с» і номер сторінки. Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх крапкою з комою. Приклад: [1, с.44; 2, с.35].

  

Перелік фахових видань Інституту журналістики:

Наукові записки Інституту журналістики – щоквартальник (тематика – всебічне дослідження всіх сфер соціальних комунікацій, журналістська освіта, наукові напрацювання студентів, рецензії);

Актуальні питання масової комунікації – піврічник (тематика – масовокомунікаційні дослідження в контексті історії та розвитку світової науки);

Інформаційне суспільство – піврічник (тематика – реклама, зв’язки з громадськістю);

Українське журналістикознавство – річник (тематика – теорія журналістикознавства);

Стиль і текст – річник (тематика – мовностилістичні проблеми засобів масової комунікації);

Журналістика – річник (тематика – теорія та історія української журналістики);

 Образ – річник (тематика – дослідження публіцистики).

Після статті потрібно вставити заповнену таблицю:

Довідка про автора

ПІБ

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи, посада

Назва статті

УДК

Кількість символів (з пробілами)

Контактний телефон

Електронна пошта

Відмітки редактора

Дата надходження статті

Обсяг відредагованого матеріалу

Схвалено до друку (дата)

Примітки

 

Статті прийматимуться до 10.05.16.

на адресу

journalist_conf_2016@ukr.net

 

 

Координатор конференції Тетяна Володимирівна Скотникова

тел. 066 250 39 26

 

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram