info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Інноваційний підхід до формування медіаграмотності освітян Сумщини

Автори статті: Вікторія Лобода - викладач кафедри теорії і методики змісту освіти,
Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

Лариса Петрова - завідувач кафедри освітніх та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент, Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

У статті представлена педагогічна модель упровадження медіаосвіти у Сумській області та описаний інноваційний підхід до формування медіагрмотності учасників освітнього процесу на онлайн платформі.

Ключові слова: медіа, медіаосвіта, онлайн платформа, інформатизація, модель.


Одним із завдань сучасної системи освіти є формування і розвиток у учасників освітнього процесу комплексу компетентностей, що дають змогу ефективно взаємодіяти з численними інформаційними джерелами і потоками, аналізувати отримані дані, оцінювати їхню достовірність, необхідність і корисність у розв’язанні різноманітних соціальних, суспільних і професійних завдань. Перехід до інформатизованого та цифрового суспільства полягає, у процесі інформатизації загальнодержавного рівня, що включає комп’ютеризацію (комп’ютерне забезпечення), медіатизацію (зростання якості інформації й інформативна спрямованість суспільного розвитку) й інтелектуалізацію (зростання ролі й можливостей для розвитку інтелекту). Таким чином, найважливішими складовими інформаційної індустрії стають всі види інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, і особливо засоби телекомунікації й засоби масової інформації [1, с. 32].

Зміни в соціокультурному просторі зумовлюють трансформацію вимог до педагога, професійно-педагогічна культура якого має відповідати тенденціям сучасної освіти. Освітянин повинен бути готовим не лише до сприйняття й перероблення значного потоку інформації, а й уміти грамотно вибирати необхідну інформацію, використовувати можливості медіатехнологій у загальноосвітній школі. Тому першочергова роль у формуванні медіаграмотності учасників освітнього процесу відводиться педагогу, який покликаний навчити як по новому сприймати здобуті знання, так і переконати учнів у тому, що не кожне знання, яке вони звикли отримувати з авторитетних для них джерел, істинне.

Отже, одним із пріоритетних напрямів модернізації освіти на сучасному етапі визначено підготовку педагогів до здійснення професійної діяльності з урахуванням інтеграції медіа в усі галузі життя й, зокрема, в освітній процес у вищій школі при перепідготовці та підвищенні кваліфікацій фахівців педагогічного профілю.

Проблеми медіаосвіти та мультимедійної освіти розглядалися у роботах зарубіжних вчених (Л. Мастермана, Е. Томана, А. Хоттмана, та ін.), російських вчених (Ю. Усова, Л. Зазнобіна, О. Шарикова та О. Федорова) і вітчизняних дослідників (Г. Онкович, Л. Найдьонової, Б.Потятиник та ін.).

Мета статті полягає в тому, щоб продемонструвати шляхи інтеграції медіа в освітній процес на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства.

Сприяння розбудові в Україні системи медіаосвіти забезпечить ефективну взаємодію особистості із сучасною системою медіа, формування у неї медіаобізнаності, медіаграмотності і медіакомпетентності відповідно до вікових та індивідуальних особливостей. У Сумській області науково-методичний супровід впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику здійснює лабораторія з проблем медіаосвіти та медіаграмотності Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти [3]. Основними напрямками діяльності лабораторії є: науково-методичне та організаційне забезпечення процесу масового впровадження медіаосвіти в закладах освіти Сумщини на основі аналізу практичних проблем, обміну досвідом, здійснення відповідного психолого-педагогічного супроводу; активізація співпраці освітян з медіа-виробниками для подальшого розширення практики медіаосвіти; інформатизація освіти, поширення комп’ютерних та Інтернет-орієнтованих технологій навчання й виховання; стимулювання створення якісних інформаційних ресурсів; поширення і підтримка кращих молодіжних проектів у мережі Інтернет [2, с. 18].

У результаті реалізації зазначених напрямків була створена педагогічна модель впровадження медіаосвіти і узагальнення досвіду освітніх закладів Сумської області (рис. 1).

Для висвітлення діяльності лабораторії та задля сприяння відкритості процесів у медіаосвітньому середовищі Сумщини членами лабораторії був створений сайт «Медіаосвітній простір Сумщини» (https://sites.google.com/site/mediaosvitasoippo) та група у Facebook (https://www.facebook.com/groups/269269513565158). На сайті та у групі розміщуються анонси подій, новини медіаосвіти, оновлюється електронна бібліотека, проводяться мережеві консультації [4]. Медіакомунікація педагогів-новаторів Сумської області також здійснюється через електронне листування mediasoippo@gmail.com.

Медіаосвітянська спільнота як мережа агентів змін має стати основним ресурсом сталого розвитку медіаосвітнього руху на Сумщині [2, с. 19].

Засоби мережних технологій, зокрема, соціальні мережі дуже часто інтегруються з багатьма зовнішніми сайтами, сервісами та мобільними пристроями, тим самим надають принципово нові можливості передачі відомостей, набування знань та сприятимуть трансформації методів навчання і розвитку IT технологій.

Завдяки мережним зв’язкам формуються нові соціальні об’єднання. Зі швидкими темпами розвитку комп’ютерних технологій у спільнот з’являються нові форми для формування, зберігання, обміну і подальшого використання знань. Сучасні програмні сервіси дозволяють не тільки створити віртуальну спільноту, а й забезпечують легке керування колективними знаннями, що знаходяться у периферії цієї спільноти. Користувачі віртуального інформаційного товариства виконують дії, які є досить простими: висловити свою думку, зробити вибір, розмістити в мережі документ, фотографію, відео файл, зберегти посилання на знайдений документ, ввести дані тощо [1, с. 37].

Рис. 1. Педагогічна модель

Медіатворчість учасників освітнього процесу у конкурсах сприяє компетентному і здоровому особистісному самовираженню і покращенню якості міжособистісної комунікації, розбудові мережі дієвих стосунків у значущих для особистості реальних спільнотах.

Сприяючи налагодженню ефективної інформаційної взаємодії установ освіти та учасників освітнього процесу шляхом формування мережних спільнот була створена щорічна онлайн науково-освітня виставка (http://goo.gl/zYdvzC) «Інноваційні стратегії інформатизації освіти» [5].

Тематика онлайн виставки останніх чотирьох років відображає медіаосвітній характер. Під час виставки проводиться конкурс робіт за номінаціями: проект, веб-квест, онлайн-екскурсія, електронне видання.

У номінації «Проект» містяться основні розділи плану проекту: назва, проблема, навчальні предмети, клас, навчальні цілі та завдання, медіацілі, діяльність учнів у проекті, критерії оцінювання. Обов’язкова наявність у проекті авторського відеоролику тривалістю не більше 5 хвилин, що демонструє певні навички особливого виду мистецтва – кінематографу. Особливу увагу слід звернути у даній номінації на приклади медіаосвітніх вправ, які використовувались під час реалізації проектів, що сформували певну базу педагогічних родзинок при формуванні інфо-медійної грамотності в межах описаних проєктів.

Номінація «Веб-квест» містить наступні основні розділи: вступ, центральне завдання, список інформаційних ресурсів, опис основних етапів роботи та інструкції, опис критеріїв та параметрів оцінки виконання завдань веб-квесту, висновки. Обов’язковою умовою є розміщення складових веб-квесту та результатів участі на Інтернет-ресурсі, що посприяло обміну досвідом між педагогами при обранні ресурсу для відображення веб-квесту.

Номінація «Онлайн-екскурсія» відображає огляд у режимі онлайн позакласного заходу за основними складовими: тема, клас, навчально-виховні цілі та завдання, медіацілі, хід заходу, приклади медіаосвітніх вправ та завдань, які використовувались. Екскурсія-огляд може бути представлена як інтерактивна карта або як шкала часу з відображенням міток (об’єктів), що демонструють етапи заходу та містять їх стислий опис (фото, відео, віртуальну панораму) [5].

Номінація «Електронне видання» має обов’язкові вимоги щодо оформлення:

– титульна сторінка, що містить назву електронного видання (ЕВ), елементи управління, що дозволяють розпочати роботу з ЕВ;

– відомості про авторів;

– анотація ЕВ (акцент необхідно зробити на інтеграції медіаосвіти);

– інформаційно-ілюстративний матеріал, що розкриває зміст ЕВ;

– наявність та детальний опис вправ, що формують інфо-медійну грамотність;

– інтерактивні елементи;

– рекомендації щодо роботи з ЕВ [5].

На сьогодні в архіві онлайн виставки містяться мультимедійні електронні підручники, що орієнтовані на вмотивованих на ініціативу та самостійність учнів при організації власної освітньої траєкторії розвитку, що будується на принципах діяльнісного та проблемно-пошукового навчання.

Виставка проводиться в 2 етапи. На першому етапі відбувається перевірка конкурсних робіт на відповідність тематиці та технічним вимогам і розміщення їх на Інтернет-ресурсі. Другий етап проводиться у режимі онлайн і має на меті продемонструвати роботи учасників виставки широкому загалу педагогічної громадськості.

Інноваційний підхід до організації виставки полягає у функціонуванні за спеціальною технологією вікі-ресурсу, який реалізує самоосвіту упродовж життя завдяки фаховим надбанням передових педагогічних працівників області, об’єднує педагогів за медіаосвітньою тематикою та надає можливість для професійного зростання, що відбувається у сучасному інформаційному середовищі.

Онлайн науково-освітня виставка проводиться за інноваційною формою та сучасним представленням досвіду педагогів області, що посприяло залученню до даного заходу освітян з інших областей (рис. 2).

Рис. 2. Карта участі (http://bit.ly/2NqkSPG)

Висновки. Використання мережних технологій як допоміжних засобів у процесі об’єднання навчально-методичної і комунікаційної сфер життя особистості позитивно впливає на ефективність процесу впровадження медіаосвіти у навчання [1, с. 38].

Таким чином, технології є всього лише інструментами для створення платформи у реалізації інноваційного підходу до представлення педагогічних здобутків. Головним є створення інфо-медійного простору, що об’єднав освітян різних областей України з метою створення тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних надбань з навчальних предметів та налагодження ефективної інформаційної взаємодії учасників освітнього процесу шляхом формування мережних спільнот.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Коневщинська О. Е. Розвиток медіаосвіти і медіакультури в умовах сучасного інформаційного суспільства / О. Е. Коневщинська – Київ: [б. в.]: Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технол. і засобів навчання, Ін-т модернізації змісту освіти, Ун-т менедж. освіти, 2016, с. 32 – 41. – (Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид.; Том 54, №4).

2. Лобода В. В. Медіаосвіта у закладах освіти Сумської області : збірка узагальненого досвіду / упоряд. В. В. Лобода, Л. Г. Петрова. – Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2019. – 90 с.

3. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Науково–дослідна лабораторія з проблем медіаосвіти та медіаграмотності. URL: http://www.soippo.edu.ua/index.php/naukova-robota/1616-naukovo-doslidna-laboratoriya-z-problem-mediaosviti-ta-mediagramotnosti (дата звернення: 20.10.2019).

4. Медіаосвітній простір Сумщини. URL: https://sites.google.com/site/mediaosvitasoippo/ (дата звернення: 20.10.2019).

5. Онлайн науково-освітня виставка «Інноваційні стратегії інформатизації освіти»: вікі-ресурс СОІППО. URL: http://istoriya.soippo.edu.ua/index.php?title=HistoryPedia:Поточні_події (дата звернення: 20.10.2019).

The paper is showed pedagogical model of media education implementation in Sumy district and describes innovational approach to build media literacy for participants in the educational process on the online platform.

Keywords: media, media education, online platform, computerization pedagogical model.


Партнери конференції

Міністерство освіти і науки України головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Академія Deutsche Welle провідна організація Німеччини для розвитку міжнародних засобів масової інформації. Консультанти і тренери підтримують вільні і незалежні медіа з 1965 року. Організація пропонує міжкультурні та професійні навчальні семінари, програми і стажування для майбутніх журналістів. DW Академія також розробила магістерську програму «Міжнародні Медіа Студії», яка поєднує у собі навчання з розвитку ЗМІ, управління медіа, журналістики та комунікації. За фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

«Медійна програма», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), покликана надати місцевим медіа засоби й можливості для того, щоб розширити доступ громадян до високоякісних новин та інформації. Ця програма, виконавцем якої є МГО Internews, працюватиме з 2018 до 2023 рр. та є найбільшим проектом із розвитку медіа в історії України. 

Організація IREX – міжнародна неприбуткова організація, заснована в 1968 році, яка створює справедливий, процвітаючий та інклюзивний світ шляхом розширення можливостей для молоді, культивації лідерів, зміцнення інституцій та розширення доступу до якісної освіти та інформації.  З 2015 року в Україні  IREX впроваджує проєкти з медіаграмотності, а з лютого 2018 року організація реалізує масштабний проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» для освітян середньої та вищої школи. Проєкт розрахований на 650 шкіл, 20 ІППО та 20 ЗВО, які в свою чергу нададуть навички критичного сприйняття інформації (КСІ) принаймні 45 000 учнів, 4000 вчителів та 2000 студентів-педагогів для усвідомлення ними цінності високоякісної інформації в контексті шкільної освіти.


Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту»>>>

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram