info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Бібліотека – важлива ланка медіаосвіти

Автор статті: Лариса Лисенко - завідувачка відділу абонемента, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського

Статтю присвячено актуальній темі дослідження ролі бібліотек в організації медіаосвіти впродовж життя. На сьогодні бібліотеки зарекомендували себе як майданчики для надання різноманітних освітніх послуг громадянам різних вікових категорій. Вони є потужними інформаційними установами та некомерційними осередками громади, що можуть активно надавати якісні медіаосвітні послуги. Медіаосвітня діяльність бібліотек сприяє свідомому споживанню інформації і відповідає етичним нормам працівників бібліотек. Авторка висвітлює основні напрями реалізації проєкту «Будь в тренді: стань медіаграмотним» у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського та акцентує увагу на підготовці персоналу бібліотек для проведення медіаосвітніх заходів.

Ключові слова: освіта впродовж життя, бібліотека, медіаосвіта, медіаосвіта для дорослих, проєкт.


Постановка проблеми. Забезпечити якісну освіту та доступ до неї протягом життя для всіх охочих неможливо без бібліотек: бібліотек навчальних закладів і публічних книгозбірень.

На сьогодні бібліотеки зарекомендували себе як майданчики для надання освітніх послуг громадянам різних вікових категорій. До таких послуг можна зарахувати:

• курси комп’ютерної грамотності;

• пошук роботи і е-урядування;

• кіноклуби медіапросвіти з прав людини Docuday.ua [2]

Номенклатура освітніх послуг, які надають сучасні українські бібліотеки, розширюється.

2020 року бібліотеки стали першими хабами проекту «Дія. Цифрова освіта», який стартував в Україні з 21 січня 2020 року. [8]

Серед різноманіття освітніх послуг, які надають бібліотеки України, важливе місце посідає медіаосвіта.

Медіаосвіту розглядають як частину основних прав кожного громадянина будь-якої країни світу на свободу самовираження і права на інформацію, а також вагомий інструмент підтримки демократії, як частину освітнього процесу, спрямовану на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно-опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Результатом медіаосвіти є підвищення рівня медіакомпетентності, медіаграмотності, що полягає в сукупності мотивів, знань, умінь і можливостей, що сприяють добиранню, використанню, критичному аналізу, оцінюванню, створюванню та передаванню медіатекстів різних форм, жанрів, а також аналізу складних процесів функціонування медіа в суспільстві [4].

Аналіз останніх публікацій. З огляду на те, що бібліотеки є установами, які мають усі можливості для того, щоб долучитись до формування медіаграмотного споживача інформації, 2019 року Академія української преси видала посібник «Практична медіаграмотність для бібліотек» [7].

Про медіаосвіту та медіаграмотність як один із напрямів роботи бібліотек ідеться в статті О. Є. Матвійчук. [5] Про медіаосвітню діяльність бібліотек йшлося на форумі 25Book Forum (20.09.2018). Журналісти та бібліотекарі з усієї країни обговорювали роль бібліотек у створенні неформальних освітніх програм із медіаграмотності [1].

Медіаосвітня діяльність перебуває у центрі уваги бібліографів, які укладають рекомендаційні бібліографічні посібники з цієї теми. Зокрема, 2018 року бібліографи Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського уклали рекомендаційний бібліографічний покажчик «Медіакомпетентність – вміння для життя сучасної людини» [6].

Постановка завдань дослідження. Метою нашого дослідження є висвітлення практичного досвіду з організації медіаосвіти в процесі комунікативно-соціальної діяльності бібліотек (на прикладі роботи Полтавської обласної наукової універсальної бібліотеки імені І. П. Котляревського).

Виклад основного матеріалу. 21 квітня 2016 року Президія Національної академії педагогічних наук України схвалила нову редакцію «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні», в якій зазначається, що головною метою Концепції є сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіаосвіти, що має стати фундаментом гуманітарної безпеки держави, розвитку і консолідації громадянського суспільства, протидії зовнішній інформаційній агресії, всебічно підготувати дітей і молодь до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формувати у громадян медіаінформаційну грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та інших особливостей. [3]

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні реалізується у два етапи. Переший – експериментальний (2010–2016 роки), другий – укорінення медіаосвіти та стандартизації її змісту (2017–2020 роки).

Одним із завдань другого етапу є розроблення та апробація спеціальних бібліотечних програм з медіакультури та медіаінформаційної грамотності для дошкільників, учнів початкової, середньої та старшої школи, студентів, їхніх батьків і дорослого населення.

Зважаючи на положення Концепції, медіаосвітня діяльність Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського спрямована на розроблення програм (тренінгів) для різних вікових категорій.

2020 року Бібліотека розпочала реалізацію проєкту «Будь в тренді: стань медіаграмотним», яка стала можливою завдяки тому, що три працівники бібліотеки отримали кваліфікацію «тренер з медіаграмотності»; двоє пройшли тренінги із медіаграмотності, які проводила Академія української преси; один працівник пройшов навчання на тренінгу з медіаграмотності, який організувала філія Суспільної служби України у Полтавській області.

У рамках медіаосвітнього проєкту розроблена програма трьох тренінгів:

• «Медіаграмотність на кожен день»;

• «Фактчекінг: школа пінкертонів початківців»;

• «Правила безпечного серфінгування в інтернет-просторі».

Бібліотечний медіаосвітній проєкт реалізується в межах Полтавської області.

На початок березня 2020 року тренінги з медіаграмотності були проведені для жителів Диканського, Карлівського, Машівського районів і в Опішнянській ОТГ.

Учасниками тренінгів були переважно працівники культури. І це дуже важливо. Адже й сьогодні у невеликих селах за відсутності Інтернету бібліотеки залишаються основним джерелом інформації і бібліотекар має не тільки надавати інформацію, але й формувати навички її «здорового споживання».

У рамках проєкту 2020 року заплановано провести близько 12 тренінгів.

Крім цього, медіаосвіта є одним із напрямків діяльності інформаційно-ресурсного центру «Window on America Poltava», який діє у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського. Так 27 лютого випускники програми FLEX Ukraine проводили тренінг із медіаграмотності.

Медіаосвітній проєкт «Будь в тренді: стань медіаграмотним» є першим кроком до створення Школи медіаграмотності, яка б функціонувала на базі Бібліотеки і дозволила об’єднати зусилля усіх організацій обласного центру, які працюють в медіаосвітньому напрямку.

Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. З огляду на те, що бібліотеки, трансформуючись в умовах мінливого світу, набувають ролі центрів безперервної освіти, вони можуть активно долучатись до процесу організації медіаосвіти впродовж життя, реалізуючи власні проєкти в цій царині. Здійснюючи медіаосвітню діяльність, бібліотеки виховують користувачів, які мають навички критичного мислення та свідомого споживання інформації. Надалі бібліотеки можуть укладати і підтримувати партнерські стосунки з організаціями, які задіяні в галузі медіаосвіти. Це дозволить урізноманітнити програми тренінгів і охопити медіазнаннями більшу частину аудиторії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бібліотека як неформальна ланка медіаграмотності. Bookforum.ua : веб-сайт. URL: https://bookforum.ua/biblioteka-yak-neformalna-lanka-mediagramotnosti/ (дата звернення: 1.03.2020).

2. Бояринова О. Бібліотеки і якісна освіта. День: веб-сайт. URL: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/biblioteky-i-yakisna-osvita (дата звернення: 1.03.2020).

3. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). Detector media : веб сайт. URL: https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/ (дата звернення: 1.03.2020).

4. Кулик Є. В. Бібліотечні засоби формування медіаграмотності юнацтва та молоді. Сучасні інформаційні технології в бібліотечній справі: зб. наукових матеріалів V міжнародної конференції молодих учених «Молодь. Наука. Інновації» 15 травня 2014 року. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/fpu/Inovacii.pdf (дата звернення:1.03.2020).

5. Матвійчук О. Є. Медіаосвіта та медіаграмотність, як один із напрямків роботи сучасних бібліотек. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22359/2/O_Matviichuk_Ukr_konf_23_09_16_IPPO.pdf (дата звернення: 1.03.2020).

6. Медіакомпетентність – вміння для життя сучасної людини: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, ПОУНБ ім. І. П. Котляревського, бібліографічний відділ; уклад. О. М. Войцехівська, В. А. Лашко ; ред. К. М. Щира ; відп. за вип. Л. М. Власенко. Полтава : ПОУНБ, 2018. 50 с.

7. Практична медіаграмотність для бібліотек / Власюк О.В, Потапова В. І., Срібна І. ;за ред. Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. Київ : АУП, ЦВП, 2019. 61 с.

8. Українців навчатимуть цифрової грамотності у бібліотеках. Media sapiens: веб-сайт. URL: https://ms.detector.media/mediaosvita/post/24062/2020-01-13-ukraintsiv-navchatimut-tsifrovoi-gramotnosti-u-bibliotekakh/ (дата звернення: 1.03.2020).

The article deals with the actual topic of the study of the role of libraries in the organization of lifelong media education. To date, libraries have proven themselves as playgrounds for providing various educational services to citizens of different ages. They are powerful news centers and non-profit community centers that can actively provide quality media education services. The media education of libraries promotes the conscious consumption of information and meets the ethical standards of library staff. The author highlights the main directions of the project «Be on trend: Become a media literate» at the IP Kotlyarevsky Poltava Regional Universal Scientific Library and focuses on training librarians to carry out media outreach events.

Keywords: lifelong learning, library, media education, adult media education, project.


Партнери конференції

Міністерство освіти і науки України головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Академія Deutsche Welle провідна організація Німеччини для розвитку міжнародних засобів масової інформації. Консультанти і тренери підтримують вільні і незалежні медіа з 1965 року. Організація пропонує міжкультурні та професійні навчальні семінари, програми і стажування для майбутніх журналістів. DW Академія також розробила магістерську програму «Міжнародні Медіа Студії», яка поєднує у собі навчання з розвитку ЗМІ, управління медіа, журналістики та комунікації. За фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

«Медійна програма», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), покликана надати місцевим медіа засоби й можливості для того, щоб розширити доступ громадян до високоякісних новин та інформації. Ця програма, виконавцем якої є МГО Internews, працюватиме з 2018 до 2023 рр. та є найбільшим проектом із розвитку медіа в історії України. 

Організація IREX – міжнародна неприбуткова організація, заснована в 1968 році, яка створює справедливий, процвітаючий та інклюзивний світ шляхом розширення можливостей для молоді, культивації лідерів, зміцнення інституцій та розширення доступу до якісної освіти та інформації.  З 2015 року в Україні  IREX впроваджує проєкти з медіаграмотності, а з лютого 2018 року організація реалізує масштабний проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» для освітян середньої та вищої школи. Проєкт розрахований на 650 шкіл, 20 ІППО та 20 ЗВО, які в свою чергу нададуть навички критичного сприйняття інформації (КСІ) принаймні 45 000 учнів, 4000 вчителів та 2000 студентів-педагогів для усвідомлення ними цінності високоякісної інформації в контексті шкільної освіти.


Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту»>>>

Титульне зображення: https://ru.freepik.com/vectors/school, School вектор создан(а) upklyak - ru.freepik.com

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram