Розуміння медіа: основи медіаграмотності

Навчальний посібник для викладачів "Розуміння медіа: основи медіаграмотності" - розробка Академії Дойче Велле (Deutsche Welle) для колег Молдови.

Детальне розуміння медіа та їх впливу на суспільство і особистість це необхідна навичка для людини. Медіаграмотність допомагає людям підвищити рівень знань в області культури, цінностей, інформації та комунікації. У зв'язку з тим, що вплив медіа, медіасистем, суспільства і особистості достатньо складний і багатоаспектний, медіаграмотна людина повинна уникати простих і швидких суджень. Метою медіаграмотності є також і становлення медіасправедливості, яка дозволяє і створює широкий доступ до медіа та сама створює медіа. Це може сформувати нові підходи до медіаконтролю, його оцінки і структури. Завдяки новим медіатехнологіям у людей з'явилася можливість аналізувати та створювати велике коло друкованих та недрукованих текстів великих обсягів і широка різноманітність існуючих та нових форм медіа. Цю здатність потрібно натренувати. Введення предмета медіаграмотності в освітній процес забезпечує безперервність навчання.

На Чернігівщині започаткували спецкурс з медіаосвіти

З 23 березня 2016 року на філологічному факультеті Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка розпочалося вивчення курсу "Медіаосвіта та медіаграмотність".

 

    

 

 

Даний курс опановують спеціалісти та магістри 5 курсу спеціальностей "Мова і література (англійська)" та "Українська мова і література".

Сам курс складається із 3 кредитів (90 годин) та має таку структуру:

  • Лекційних занять – 14 годин
  • Практичних занять – 16 годин
  • Самостійна робота – 60 (16/42) годин
  • Форма контролю – екзамен

    

На перших лекційних та практичних заняття студенти мали можливість познайомитися із медіаосвітою як новим напрямом у педагогічній науці. Були розглянуті питання про стан і перспективи впровадження медіаосвіти в освітню галузь, історія розвитку медіаосвіти і свобода засобів масової інформації, медіа як фактор формування нової картини світу тощо.

 

Викладає курс випускниця Літньої школи АУП 2012 року, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, заступник з виховної роботи декана філологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка Світлана Миколаївна Гергуль.

Мир социальных сетей и семейное воспитание школьников

В научно-популярном издании представлен анализ проблемы взаимодействия современных школьников с виртуальным миром сетевых сообществ, развивающими и воспитательными возможностями медиаобразования. Автором исследуются механизмы взаимодействия детей и подростков с миром социальных сетей, рассматривается влияние последних на мировоззрение, ценности, жизненные приоритеты и поведение современных школьников, представлены методические рекомендации для родителей школьников, материалы для проведения бесед о медиабезопасности; раскрыты реабилитационные и релаксационные возможности медиаобразования. 

Издание адресовано широкой аудитории читателей: родителям, учителям, студентам педагогических вузов и всем тем, кто интересуется проблемами семейного воспитания, медиа и медиаобразования.

Эстетические традиции медиаобразования в современных киноклубах для школьников и студентов

В монографии в историческом аспекте рассматриваются эстетические традиции медиаобразования при организации и проведении занятий киноклуба для школьников и студентов. Представлены авторские программы для учащихся начальной школы, подросткового возраста и старшеклассников, которые включают эстетико-нравственный компонент медиаобразования. Представлены примеры проведения занятий киноклуба со студентами Таганрогского института им. А.П. Чехова филиал РГЭА, разработаны рекомендации по организации эстетически ориентированного киноклуба. 

Для студентов вузов, аспирантов, преподавателей, учителей. Особую ценность данное издание имеет для студентов педагогических и гуманитарных вузов, обучающихся в рамках специализации № 03.13.30. «Медиаобразование», утвержденной и зарегистрированной в 2002 году учебно-методическим управлениям по специальностям педагогического образования Министерства образования и науки Российской Федерации.

Мурюкина Е.В. Эстетические традиции медиаобразования в современных киноклубах для школьников и студентов Изд-во Таганрог. ин-та имени А.П. Чехова, Таганрог, 2014 , 200 с.